FAMILY BUSINESS

Family Business วางแผนการบริหารธุรกิจครอบครัว

  • วางแผนทรัพย์สินธุรกิจครอบครัว
  • จัดทําธรรมนูญครอบครัว
  • วางแผนมรดกและพินัยกรรม
  • วางแผนภาษีธุรกิจ
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Asset Management วางแผนทรัพย์สินธุรกิจครอบครัว

 
ธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้วางแผนเรื่องทรัพย์สินให้ชัดเจนและรัดกุม เสี่ยงต่อการทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง ลูกหลาน เสี่ยงต่อความตึงเครียดในครอบครัว และอาจทําให้เกิดการสูญเสียธุรกิจของครอบครัวได้ในที่สุด

Family Constitution จัดทําธรรมนูญครอบครัว

 
"ธรรมนูญครอบครัว"เป็นคําที่กลุ่มธุรกิจครอบครัว ทั้งเล็กและใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะเครื่องมือที่จะป้องกันปัญหาความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็น "กติกาในการอยู่และทํางานร่วมกันในครอบครัว" ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ธุรกิจครอบครัวต้องเอาใจใส่ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานร่วมกันสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิสืบต่อไป

Estate Planning วางแผนมรดกและพินัยกรรมครอบครัว

 
การวางแผนมรดกเป็นการส่งมอบความมั่งคั่งให้ลูกหลานได้สานต่อ หากไม่ได้วางแผนและปล่อยให้เวลาผ่านไปจนถึงวันที่ผู้นําครอบครัวเสียชีวิตลง มรดกจะถูกแจกจ่ายไปยังลูกหลาน ยิ่งมรดกมีค่ามากค่าใช้จ่ายและภาษียิ่งมาก หากมีการวางแผนมรดกและจัดทําพินัยกรรมไว้อย่างเหมาะสมจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับทายาทและธุรกิจของครอบครัว

Tax Planning วางแผนภาษีธุรกิจ

 
การจัดการด้านภาษีของสมาชิกในธุรกิจครอบครัวเป็นการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลของครอบครัว ภาษีมรดก ภาษีการรับให้ และการส่งต่อมรดกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อช่วยประหยัดภาษี

Land and Building Tax Consultant วางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
การถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นหน้าที่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตาม เดิมใช้กฏหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ แต่ปัจจุบันใช้จัดเก็บภาษีแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 คิดภาษีเป็นอัตราแบบก้าวหน้า อัตราภาษีจะสูงขึ้นเป็นขั้นบันได ตามมูลค่าทรัพย์สิน หากไม่วางแผนและหาทางออกเพื่อประหยัดภาษี ครอบครัวจะต้องเสียภาษีเป็นมูลค่าที่สูงมาก
NEED MORE INFORMATION​