ใครที่เหมาะกับเรา?

เรากําลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าไม่จํากัด ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลอย่างแท้จริง เรามีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนอยู่ตลอดเวลา เรา ต้องการทีมงานที่มีความฝัน ความสามารถ ความทะเยอทะยาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

อายุ 24-35ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการฟังและการติดต่อสื่อสารที่ดี

สนใจการวางแผนการเงินและการลงทุน

มีความรับผิดชอบ มีวินัยและเป้าหมายในชีวิต

รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ชอบการทํางานผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

APPLY NOW